9 Μαρτίου 1926 – Ίδρυση Παναιτωλικού

 

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου “ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ”, ιδρύθηκε την εποχή που το Αγρίνιο βρισκόταν σε αλματώδη οικονομική ανάπτυξη, λόγω της καλλιέργειας του καπνού στην περιοχή.
Συγκεκριμένα στις 9 Μαρτίου του 1926, ημέρα Τρίτη και ώρα 5μμ.
 
 Το Πρακτικό της τότε συνεδρίασης έχει ως εξής:
 
Εν Αγρινίω και εν τω Γυμνασίω Αγρινίου σήμερον την 9ην του μηνός Μαρτίου του 1926 έτους, ημέραν της εβδομάδος Τρίτην και ώραν 5μμ, συνελθόντες οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αποφασίζομεν παμψηφεί:
1. Ιδρύομεν Σωματείον κατά τους νόμους 281 και 2151 περί Σωματείων υπό την επωνυμίαν Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου “ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ”.
2. Ψηφίζομεν κατ’ άρθρον και εν τω συνόλω του το εξ άρθρων 42 ανωτέρω καταστατικόν αυτού.
Εκλέγομεν δια την διοίκησιν αυτού, προσωρινήν τριμελή επιτροπήν εκ των:
α) Ευθυμίου Χαβέλλα ως προέδρου
β) Γεωργίου Χαντζοπούλου ως Ταμίου και 
γ) Εμμανουήλ Θεοδωροπούλου ως Γραμματέως, εις ην ανατίθεμεν:
α) Την μέριμναν περί της εγκρίσεως υπό του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου του Καταστατικού του Συλλόγου.
β) Την μετά την έγκρισιν του καταστατικού υπό του δικαστηρίου εγγραφήν τακτικών μελών του Συλλόγου και πρόσκλησιν Γενικής Συνελεύσεως εντός μηνός δι’ αρχαιρεσίας διά το έτος 1926.
Εφ ω συνετάχθη το παρόν και βεβαιωθέν υπογράφεται.
 
Οι ιδρυταί:
Ευθύμιος Χαβέλλας
Γεώργιος Χαντζόπουλος
Εμμανουήλ Θεοδωρόπουλος
Αθανάσιος Παπασωτηρόπουλος
Νικόλαος Σαραντόπουλος
Διονύσιος Έξαρχος
Ιωάννης Σελιμάς
Ανδρέας Παναγόπουλος
Γεώργιος Στύλιος
Χρήστος Σ. Γιάγκας
Λάμπρος Μπούτσος
Νικόλαος Τσιτσιμελής
Χρήστος Παπαγιάννης
Γεώργιος Πατσής
Παναγιώτης Τσιχριντζής
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος
 
 

Ο Πρόεδρος                 Ευθύμιος  Χαβέλλας

Ο Γραμματεύς              Εμμ. Θεοδωρόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

Από τα πρώτα Διοικητικά Συμβούλια του Παναιτωλικού. Όρθιοι από αριστερά: 1ος: Σωτ. Μαρκόπουλος, 2ος: Τσιτσιμελής, 6ος: Απ. Χατζόπουλος Καθήμενοι: 1ος: Παπακώστας, 2ος: Πολυμερίδης, 3ος: Εμμαν. Θεοδωρόπουλος, 4ος: Γεώρ. Στύλιος Η φωτογραφία είναι από το περιοδικό “ΡΙΖΑ” Αγρινιωτών και είναι από το Αρχείο του δικηγόρου Χριστόδουλου Εμμ. Θεοδωρόπουλου με την ευγενική μεσολάβηση του δικηγόρου Γιώργου Πατζή.

Visited 1 times, 1 visit(s) today