Η Δημοτική Αγορά

Η Δημοτική Αγορά Αγρινίου κτίστηκε το 1933,  επί δημαρχίας του καπνέμπορου Α. Παναγοπούλου.
Βρίσκεται στην οδό Σκαλτσοδήμου και στην μπροστινή όψη του κτιρίου βρίσκεται ενσωματωμένη, χαραγμένη μαρμάρινη πλάκα με το έτος ανεγέρσεως.

Στο ισόγειο υπήρχαν καταστήματα που εξυπηρετούσαν τους δημότες του Αγρινίου και στο υπόγειο υπήρχαν οι αποθηκευτικοί χώροι.
Είναι έργο του σημαντικού αρχιτέκτονα, καθηγητή Βασιλείου Κουρεμένου.

Το 1931 οι εργασίες για την ανέγερση της Δημοτικής Αγοράς βρισκόταν σε εξέλιξη.

Διαβάζοντας την έκθεση του τότε Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Γεωργίου Κουράτου (σελ. 42,43,44), την οποία συνέταξε τον Μάρτιο του 1931 και απέστειλε στον Πρωθυπουργό, μπορούμε χάρις στην αναλυτική περιγραφή του, να φανταστούμε το εσωτερικό της Δημοτικής Αγοράς.

Δημοτική Αγορά

Η έλλειψις μιάς τοιαύτης εν Αγρινίω είναι λίαν αισθητή. Τα κρεοπωλεία, ιχθυοτροφεία κ.λ.π. ευρίσκονται εις τας κυριωτέρας αρτηρίας, αι δε εξ αυτών αναδιδόμεναι οσμαί και το άκοσμον δια την εμφάνισιν της πόλεως, καθίστων επιτακτικήν ανάγκην την ανέγερσίν της. 

Από του λήγοντος οικονομικού έτους, όντως ο Δήμος επελήφθη συντόνως της εκτελέσεώς της και ήδη ανεγείρεται εις κατάλληλον θέσιν της πόλεως. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της ανέρχεται εις 5.200.000 δραχμάς.
Το οικόπεδον εφ ου ανεγείρεται η Δημοτική Αγορά αποτελείται εκ δύο ορθογωνίων παραλληλογράμμων αντιστρόφως τοποθετημένων, συνδεομένων εν σχήματι Γ. Η πρόσοψις του κτιρίου κείται επί ευρείας και κεντρικής οδού, μήκους 29.00 μ. η δε προς ανατολάς πλευρά του οικοπέδου τούτου ισούται με αξίαν μήκους 40 μέτρων. Η οπισθία πλευράτης κείται επί νέας υπό διάνοιξιν μήκους 38.40 μέτρων. Το δε σύνολον του οικοδομημένου χώρου ανέρχεται εις μέτρα τετραγωνικά 1400 περίπου.

Η Δημοτική Αγορά θα συμπεριλάβη:

Εν τω υπογείω
 • 25 υπόγεια καταστήματα διαστάσεων     2.70 Χ 4.00
 • 1 ψυγείον μέγα διαστάσεων                   16.30 Χ 12.30
 • 1 ψυγείον μικρόν διαστάσεων                7.10 Χ 11.30
 • 5 αποχωρητήρια και ανάλογα ουρητήρια.
Εν τω ισογείω
 • 17 κρεοπωλεία διαστάσεων                    2.80 Χ 3.20
 • 13 ιχθυοπωλεία διαστάσεων                  2.80 Χ 3.00
 • 1 Πλατείαν δι’ αναγκαστικάς πωλήσεις  διαστάσεων    6.00 Χ 8.50
 • 1 Πλατείαν δια πλανοδίους διαστάσεων  6.00 Χ 8.50
 • 1 κηπάριον διαστάσεων                           5.00 Χ 8.50
 • 9 παντοπωλεία διαστάσεων                     2.80 Χ 3.00
 • 9 οπωροπωλεία διαστάσεων                    2.80 Χ 3.00
 • 9 εδωδιμοπωλεία διαστάσεων                 2.80 Χ 3.00
 • 9 καταστήματα ωοπωλεία διαστάσεων    2.80 Χ 3.00
 Ο μηχανικός επεδίωξεν την επίτευξιν:
α) καταστημάτων ίσης αξίας, δηλαδή απέφυγε την δημιουργίαν καταστημάτων προνομιούχων, όπως θα ήσαν τα τοποθετηθέντα εις την πρόσοψιν του Κτιρίου.
Κρεοπωλείο στην Δημοτική Αγορά την δεκαετία του ’40
β)τον χωρισμόν του δια τα κρέατα τμήματος απ’ εκείνου των ιχθύων, πράγμα σημαντικώτατον δια την κανονικήν της Αγοράς λειτουργίαν.
γ) την δημιουργίαν ευρέων χωλ, παρεχόντων προς τούτοις εις τον αγοραστήν την ευκαιρίαν της συγχρόνου ταχείας επιθεωρήσεως των πωλουμένων ειδών.
δ) την δημιουργίαν αιθρίου, δια της καλλιεργείας πρασιάς και φυτωρίων εις το τμήμα των κρεοπωλείων, ώστε πλην της εξαιρετικής διακοσμήσεως η Δημοτική Αγορά θα έχει το περισπούδαστον προτέρημα του συνεχούς και πλήρους αερισμού, στοιχείου εκ των σπουδαιοτέρων διά μίαν Αγοράν.

Η προσπέλασις εκ της κρεαταγοράς εις την ιχθυαγοράν και των παντοπωλείων εις εδωδιμοπωλεία και τανάπαλιν καθίσται άμεσος και ευσερεστάτη δια των προς τούτο ευρέων διόδων μεταξύ αυτών και κεντρικής στοάς πλάτους 6.00 μ.
Τα αποχωρητήρια, η αστυνομία και το καφφενείον ετέθησαν εις δευτερεύοντας μεν χώρους, αλλά συγχρόνως εις το κέντρον του όλου κτιρίου, εις τρόπον ώστε η προσπέλασις, διανομή και επίβλεψις να είναι ευχερής.
Εν τη προόψει επεδίωξεν όσον ένεστι μεγαλοπρεπεστέραν εμφάνισιν.
Ήδη επερατώθησαν άπαντα τα έργα του υπογείου και κατεσκευάσθη η εκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος πλαξ του ισογείου. Κατά τας βεβαιώσεις τόσον του Αρχιτέκτονος του συντάξαντος την μελέτην, όσον και των ειδικών επισκεφθέντων το κτίριον, η Αγοράς Αγρινίου, δύναται να παρουσιασθή μετά την πλήρην κατασκευήν και των υπόψη εκτελεσθησομένων έργων, υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως, ως μία των καλλιτέρων Αγορών της Ελλάδος.

Visited 1 times, 1 visit(s) today