Μαθητικά Συσσίτια

Μαθητικά συσσίτια στον συνοικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου….κάποτε
Αρχείο Αρ. Μπαρχαμπά

Και πιό παλιά…

Από τα αρχεία του 1ου Γενικού Λυκείου διαβάζουμε…

πρ. 20η/5-9-1942

 Ίδρυση μαθητικών Συσσιτίων

 Ο Σύλλογος σε συνεδρίασή του κατά διαταγή του Γεν. Επιθεωρητή συσκέπτεται για την ίδρυση μαθητικών συσσιτίων που θα ανέθετε σε εύπορους από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε ειδική συγκέντρωσή τους στην οποία ο Γυμνασιάρχης Αθαν. Μπαλτάς (αποσπασθείς από το Γυμνάσιο Αρρένων Ιωαννίνων) αναπτύσσει τον σκοπόν και τους διαφωτίζει για τον εξόχως παιδαγωγικόν χαρακτήρα του μέτρου τούτου,  «ἐφ’ ὅσον συντελεῖ στήν ἀνάπτυξιν πατριωτικῶν καί κοινωνικῶν συναισθημάτων καί ἀλληλεγγύη μεταξύ τῶν μαθητῶν.»

Στην ίδρυση των μαθητικών συσσιτίων σπουδαίο ρόλο έπαιξε ο Πρωτοσύγκελος της αρχιεπισκοπής Κ. Αλεξανδρόπουλος που ήρθε στο Αγρίνιο με εντολή του Αρχιεπισκόπου «νά ἱδρύσει παιδικά συσσίτια ἐν Ἀγρινίῳ»

 Συσσίτια μαθητικά 1946-1947

 Παρακαλούνται όλοι οι καθηγητές να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη διανομή του συσσιτίου προς τους μαθητές, αφού η σημασία του συσσιτίου για τους μαθητές και τους γονείς τους είναι τεράστια στα δύσκολα αυτά χρόνια. Τα μαθητικά συσσίτια «πρέπει νά ἐπικουρῶνται ὑπό ἐγκρίτων μελῶν τῆς κοινωνίας ἳνα βελτιοῦνται ὁσημέραν ποσοτικῶς καί ποιοτικῶς».

 πρ.17η 13/Ιαν/1948

«…Ὁ κ. Γυμν. ἐφιστᾶ τήν προσοχήν τῶν κ. Καθηγητῶν ἐπί τῶν συσσιτίων καί ἐπικαλεῖται τήν ἀμέριστον αὐτῶν συνδρομήν διά τήν ὁμαλήν λειτουργίαν των, καθ’ ὅσον τά παιδιά ὡς γνωστόν ὑποσιτίζονται, τά συσσίτια ἑπομένως ἔχουν ὑψηλήν ἀποστολήν καί σκοπόν αὐτόχρημα ἱερόν.»

Και ακόμη πιό παλιά…

 Από το φύλλο της 27ης Νοεμβρίου του 1933 της  εφημερίδας “Φως”, το άρθρο.

Μία χαρακτηριστική επιστολή περί της αδιαφορίας των συμπολιτών του Δ. Καββαδία, πρωτοπόρου των μαθητικών συσσιτίων στο Αγρίνιο

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today