Ο Ελευθέριος Βενιζέλος

στο Αγρίνιο.
25η Μαΐου 1930
Γιορτές της εκατονταετηρίδος για την απελευθέρωση της Ελλάδος από τον Τουρκικό ζυγό και ο τότε Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέπτεται το Αγρίνιο.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του θεμελίωσε τις Προσφυγικές κατοικίες στον Άγιο Κων/νο.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον δήμαρχο Ανδρέα Παναγόπουλο στην θεμελίωση των προσφυγικών κατοικιών.

…Τας εορτάς της εκατονταετηρίδος εν Αγρινίω ετίμησε δια της παρουσίας του και ο Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος δια πρώτην φοράν επισκεπτόμενος το Αγρίνιον…
…Η δημοτική Αρχή εγκαίρως μεριμνήσασα είχεν ανεγείρει εις την είσοδον της πόλεως ωραίαν αψίδα με την επιγραφήν: “Σου εύχονται το καλώς ώρισες οι Αγρινιώτες”, έμπροσθεν δε του Δημαρχείου ετέραν αψίδαν….
…Κάτωθι δε της αψίδος εφέρετο επιγραφή: “Η πόλις του Αγρινίου στο δημιουργό της Μεγάλης Ελλάδος”…
…Εις τον σταθμόν υπεδέχθη τον κ. Πρωθυπουργόν ο κ. Δήμαρχος με το Δημοτικόν Συμβούλιον, οίτινες και επιβάντες αναμενόντων αυτοκινήτων κατηυθύνθησαν εις το Δημαρχείον…
…Άμα ως η πομπή των αυτοκινήτων ήρξατο εισερχομένη εις την πόλιν, ουρανομήκεις ζητωκραυγαί εδόνησαν το στερέωμα, βγαλμένοι από τα στόματα πολλών από τας χιλιάδας των θεατών, οίτινες κατά τους ειδικούς υπερέβαινον τας 10 χιλιάδας, από δε τους εξώστας αι κυρίαι έρρανον δι’ ανθέων τον κ. Πρωθυπουργόν και την ακολουθίαν του….
(Αποσπάσματα από την εφημερίδα “ΦΩΣ” του Αγρινίου)

 

Στο σπίτι του Δημάρχου Α. Παναγόπουλου. Στο ισόγειο το

Ο λόγος που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός στο Αγρίνιο.

“Σας ευχαριστώ θερμώς δια την υποδοχήν την οποίαν μου εκάματε και από την οποίαν είμαι πολύ ενθουσιασμένος και από τα λόγια που μου απηύθυνεν εξ ονόματός σας ο κ. Δήμαρχος.

Γνωρίζω τα ζητήματα που σας απασχολούν, μου τα ανέπτυξε ο κ. Νομάρχης από τα υπομνήματα που δι’ αυτού μου υποβάλατε.

Ζητείτε Πρωτοδικείον. Δεν είναι δυνατόν η Κυβέρνησις να κάνη παντού Πρωτοδικεία, έχετε έναν τόπον ο οποίος οργά εις πρόοδον και θα ήτο λυπηρόν να σκεφθή κανείς ότι περιμένει να προοδεύσει από το Πρωτοδικείον. Σας λέγω, λοιπόν, δια το Πρωτοδικείον όχι.

Σας απασχολεί πολύ ο δρόμος που θα σας δώση συγκοινωνίαν με την Ευρυτανίαν. Η Κυβέρνησις θα φροντίση δια την ταχυτέραν του αποπεράτωσιν, όπως θα φροντίση να αποξηρανθούν ταχέως και αι λίμναι αι οποίαι θα αποδώσουν την υγείαν εις κατοίκους και χιλιάδας στρεμμάτων γης εις τους αγρότας.

Γνωρίζω, επίσης, ότι σας ανησυχεί το ζήτημα του λιμένος, σ’ αυτό πρέπει να είσθε ήσυχοι, διότι η Κυβέρνησις θα φροντίση να γίνει λιμήν παρέχων συγχρονισμένας ευκολίας εις το εμπόριον και την επιβατικήν κίνησιν.

Γνωρίζω ότι παραπονείσθε δια την ανεπάρκειαν των καλλιεργητικών δανείων και γνωρίζω ότι πράγματι τα καπνά είναι ανεπαρκή, όπως επίσης και ότι θέλετε αγροτικήν ασφάλειαν.

Αυτά που δύναμαι να υποσχεθώ σας λέγω ναι, αλλά δια το Πρωτοδικείον σας λέγω όχι, Θα διατάξω μόνον την ταχίστην έναρξιν της λειτουργείας του μονομελούς δικαστηρίου.

Γνωρίζω ακόμη ότι ζητείτε και μιαν Γεωργικήν Σχολήν, με μεγάλην μου ευχαρίστησιν ακούω την αίτησίν σας ταύτην και την λαμβάνω υπό σημείωσιν δια να κάμω ό,τι πρέπει.

Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την μεγάλη υποδοχήν που μου κάματε”.

Πηγή: “ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΕΣ”

της Μεταξούλας Μανικάρου και Χρυσούλας Σπυρέλη

Visited 1 times, 1 visit(s) today